Ik Wil Hiken | Reizen

Algemene Voorwaarden en annuleringen

page1image49417264

REISVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) Reisorganisator: Ik Wil Hiken, tevens handelend onder de naam Ik Wil Reizen, gevestigd te (8043 EM) Zwolle, aan de Koperslagerstraat 105, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82064105 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.D. Mulder.
b) Pakketreisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis van minimaal 24 uur, alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

– vervoer;
– accommodatie;
– een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt, zoals een trek- of huttentocht (excursie)
c) Deelnemer: de natuurlijk persoon die een georganiseerde pakketreis of los reisonderdeel bij Reisorganisator heeft geboekt en daaraan gaat deelnemen of degene aan wie overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot Reisorganisator is overgedragen.
e) Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
f) Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en pakketreis overeenkomsten welke door Ik Wil Reizen binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan respectievelijk aangegaan.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod van Reisorganisator. De aanvaarding kan enkel rechtstreeks plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Deelnemer schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
 2. Het aanbod van Reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 5.
 3. Reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 13 zijn niet van toepassing.
 4. De Deelnemer verstrekt Reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde Deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep Deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Reisorganisator. Deelnemer ontvangt daartoe van Reisorganisator een vragenlijst c.q. formulier met betrekking tot medicatie, handicaps, blessures (al dan niet in het verleden), letselschade, etc. Deelnemer is verplicht dit binnen de gevraagde termijn naar waarheid ingevuld te retourneren aan Reisorganisator.
 5. Indien Deelnemer in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze Deelnemer(s) door Reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 leden 1 tot en met 3 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
 6. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 7. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de Deelnemer(s) enerzijds en de Reisorganisator anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 8. De (andere) Deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 9. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Reisorganisator maken de hierinopgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
 10. Indien Reisorganisator algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeftopgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de Deelnemer meest gunstige bepalingen.

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 1 van 8page2image49485296

 1. Kennelijke typ-, schrijf-, zet- of drukfouten en kennelijke vergissingen binden Reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde Deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 2. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Reisorganisator. Reisorganisator heeft in dat geval het recht aanvullende gemaakte kosten daaromtrent in rekening te brengen aan Deelnemer.
 3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Reisorganisator alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft Reisorganisator het recht aanvullende gemaakte kosten daaromtrent in rekening te brengen aan Deelnemer. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Reisorganisator.
 4. Reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Reisorganisator niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen reisonderdelen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

Artikel 4 Betaling

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient minimaal een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Deelnemer kan ofwel het totale bedrag ineens betalen bij boeking ofwel in drie termijnen betalen van 30%, 35% en 35% van het totale bedrag.
 2. Boekingskosten bedragen € 25,- per boeking
 3. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van hetboekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door of namens Reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
 4. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 10 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 5. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 6. Indien Deelnemer niet binnen de genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader gestelde termijn van 14 dagen na ingebrekestelling, voor betaling heeft zorggedragen, is hij in verzuim en heeft Reisorganisator het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (consumenten)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Reisorganisator.
 7. Reisorganisator is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Deelnemer in voornoemd geval bovendien gerechtigd aan Deelnemer (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Deze worden als volgt berekend:
 • –  over de eerste Euro 2.500,-
 • –  over de volgende Euro 2.500,-
 • –  over de volgende Euro 5.000,-
 • –  over de volgende Euro 190.000,-
 • –  over het meerdere boven de Euro 200.000,-

15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- 10%
5%
1%

0,5% met maximum van € 6.775,-
8Door Deelnemer gedane betalingen zullen door Reisorganisator ten eerste in mindering worden gebracht op

alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 5 Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
 3. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van aankomst bij het eerste verblijf, dan wel start van tocht, de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Indien deze prijsverhoging meer bedraagt dan 8% van de totale reissom, heeft Deelnemer het recht de pakketreisovereenkomst kosteloos te annuleren. De artikelen 11, 12 en 13 zijn in dat geval niet van toepassing.

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 2 van 8

page3image49529456

Artikel 6 Informatie en reisdocumenten (legitimatie/visa)

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege Reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de Deelnemer worden verstrekt.
  De Deelnemer dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. Indien de Deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, of verplichte vaccinatie, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
 3. De Deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en (covid)vaccinaties, eventuele QR codes daarvan en/of testbewijzen en/of indien van toepassing rijbewijs en groene kaart.
 4. Door of vanwege Reisorganisator zal de Deelnemer informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 7 Reisbescheiden

 1. Reisorganisator stelt de eventueel benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de Deelnemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van Reisorganisator kan worden gevergd. In beginsel bestaan de reisbescheiden enkel uit de boekingsbevestiging die Deelnemer heeft ontvangen.
 2. Indien de Deelnemer uiterlijk 4 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Reisorganisator.
 3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geeft Reisorganisator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de Deelnemer worden gesteld. Als de Deelnemer deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Reisorganisator.

Artikel 8 Wijzigingen door deelnemer

 1. Daar Reisorganisator enkel groepsreizen aanbiedt, is een wijziging van datum en/of accommodatie niet mogelijk.
 2. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 10 van toepassing is. Er zijn in dat geval geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 9 In-de-plaats-stelling

 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de Deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  b. het verzoek wordt zo tijdig ingediend dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht, maar uiterlijk binnen 7 dagen; enc. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats-stelling
 2. De aanmelder, de Deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenoverReisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 10 Annulering door deelnemer

 1. Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de Deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a. bij annulering tot de 42ste dag vóór de vertrekdag: eenmalig € 50,00.
  b. bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 35% van de restant reissom.c. bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21e dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 40% van de restant reissom;
  d. bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14e dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 50% van de restant reissom;e. bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 75% van de restant reissom;

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 3 van 8

page4image49539024

f. bij annulering vanaf de 7e dag tot de vertrekdag: 100% van de reissom.

 1. Annulering dient altijd bij aangetekend schrijven of aangetekende e-mail, waarvan de ontvangst doorReisorganisator dient te worden bevestigd, te geschieden. De datum van ontvangst door Reisorganisatorwordt als datum van annulering aangemerkt.
 2. De Deelnemer die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorigeleden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van Reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal Reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
 3. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de Deelnemer voor in-de-plaats-stelling kiest, is artikel 9 van toepassing.
 4. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer Deelnemers die gezamenlijk accommodatie en tochten hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle Deelnemers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald, tenzij de overblijvende Deelnemers de pakketreisovereenkomst doorgang willen laten vinden.
 5. De in het voorgaande lid bedoelde Deelnemers zullen bij doorgang van de reis de reissom moeten betalen voor het oorspronkelijk aantal Deelnemers.
 6. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 11 Annulering door reisorganisator

 1. Reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn datverdere gebondenheid van Reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, waaronder maar niet beperkt tot zeer slechte weersomstandigheden of oproer, opstand of opruiing in het land van bestemming die een gevaar voor Deelnemers opleveren.
 3. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
 4. Indien de oorzaak van de opzegging aan de Deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Deelnemer.
 5. Indien de oorzaak van de opzegging aan Reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 13.
 6. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de Deelnemer noch aan Reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14.
 7. Indien Reisorganisator zich door de opzegging geld bespaart, heeft de Deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
 8. Indien de pakketreisovereenkomst geen doorgang kan vinden wegens insolventie van Reisorganisator, heeft Deelnemer recht op restitutie van de volledige reissom via een Garantiefonds, verzekering of andere beschermingsconstructie (bijv. SGR of STO).

Artikel 12 Wijziging door reisorganisator

 1. Reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 11 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de Deelnemer mee. Vanaf 10 dagen voor aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
 2. Deelnemer kan de wijziging(en) afwijzen.
 3. Reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, deDeelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de Deelnemer de wijziging slechtsafwijzen indien de wijziging tot nadeel van meer dan geringe betekenis leidt.
 4. Indien de oorzaak van de wijziging aan Deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiendeschade voor rekening van de Deelnemer.
 5. Indien de oorzaak van de wijziging aan Reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruitvoortvloeiende schade voor rekening van Reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de handvan artikel 13.
 6. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de Deelnemer noch aan Reisorganisator kan wordentoegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14 lid 3.
 7. Indien Reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de Deelnemer voor zijn deel recht op hetbedrag van die besparing.
 8. In geval van wijziging doet Reisorganisator de Deelnemer indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doethij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldthiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
 9. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieveaccommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
  1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 4 van 8

page5image49516400

2. de aard en klasse van de accommodatie;
3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
1. de samenstelling van het reisgezelschap;
2. de aan Reisorganisator bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken Deelnemer(s);
3. de door de Deelnemer verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de Deelnemer(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

 1. Indien de wijziging of het in het voorgaande lid bedoelde alternatieve aanbod van Reisorganisator door Deelnemer wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is het volgende van toepassing: a. De Deelnemer die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
  b. In dat geval heeft Reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Reisorganisator moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de Deelnemer. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De Deelnemer heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in het volgende lid van dit artikel.
 2. In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Reisorganisator de Deelnemer de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 13, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.
 3. Indien na vertrek van de Deelnemer(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of Reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
 4. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de Deelnemer(s) worden aanvaard, verstrekt Reisorganisator de Deelnemer(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van de start van de tocht dan wel een andere met de Deelnemer(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
 5. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de Deelnemer is voor rekening van Reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 is toe te rekenen.
 6. Reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 16, lid 1, verplicht de Deelnemer te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11, 12, 14, 15 en 16 is Reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de Deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 leden 1 en 2.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de Deelnemer; ofb. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. Onder overmacht wordt in deze reisvoorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Reisorganisator, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Reisorganisator.
  Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Reisorganisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reisorganisator niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 5 van 8

page6image49538192

 1. Onder overmacht vallen, niet gelimiteerd opgesomd: ziekte van Reisorganisator c.q. reisbegeleider, werknemers of ingeschakelde derden, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege, met name overheidsmaatregelen in het land van vertrek of bestemming in verband met COVID die doorgang van de trek- en/of huttentocht onmogelijk maken of een negatief reisadvies, slechte en gevaarlijke weersomstandigheden, gevaarlijke omstandigheden in het land van bestemming, zoals oproer, opstand en opruiing, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Reisorganisator of door Reisorganisator ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van derden.
 2. In afwijking van de in het voorgaande lid genoemde situaties van overmacht, is Reisorganisator wel aansprakelijk voor:a. technische mankementen in het boekingssysteem;
  b. fouten van de eventuele doorverkoper bij boeking van de pakketreisovereenkomst dan wel losse reisonderdelen.
 3. Fouten gemaakt door Deelnemer tijdens de boeking van de pakketreisovereenkomst dan wel losse reisonderdelen, zijn voor rekening en risico van Deelnemer zelf.
 4. VERZEKERINGEN:
  Wanneer uit de boeking blijkt dat er geen verzekeringen zijn afgesloten, wijst Reisorganisator de Deelnemer er met nadruk op dat het afsluiten van bedoelde verzekering tot de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer behoort en dat Reisorganisator derhalve geen aansprakelijkheid zal aanvaarden voor schade waartegen deze verzekeringen dekking beogen te geven. Deelnemer kan Reisorganisator niet aansprakelijk stellen voor het oplopen van een ziekte of letsel.

Artikel 14 Hulp en bijstand

 1. Reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht Deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan Deelnemer is toe te rekenen, is Reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de Deelnemer.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de Deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de Deelnemer noch aan Reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de Deelnemer bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 15 Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid reisorganisator

Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

Reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de Deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Indien Reisorganisator jegens de Deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de Deelnemer beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Reisorganisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of door derden geleden schade. Deelnemer vrijwaart Reisorganisator voor alle aanspraken door derden.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van Reisorganisator en bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen.

Reisorganisator of de bij de uitvoering betrokken derden zijn nimmer aansprakelijk voor:

–  het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen voor klant;

–  de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan Reisorganisator, ofanderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant;

–  ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de trek- en/of huttentochten;

–  het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van Reisorganisatie door klant of foutief uitvoerendaarvan;

–  gebruik van de trek- en/of huttentocht voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door klantof derden;

–  reactie van het lichaam op en lichamelijke uitwerking tijdens of na de trek- en/of huttentocht;

–  blessures;

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 6 van 8

page7image49447120

 • –  alle vormen van letselschade en schade aan eigendommen door het deelnemen aan een trek- en/of huttentocht zoals vallen of uitglijden, het gebruik van materialen zoals zakmessen, bijlen, vuur, stenen, koud water bad en het onjuist opvolgen van instructies daaromtrent. Deelnemer is verplicht daartoe een reis- en eventueel annuleringsverzekering af te sluiten die het risico op letselschade afdoende dekt;
 • –  tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen aan training trek- of huttentocht dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening als zodanig;
 • –  fouten in gebruikte (computer)apparatuur of programmatuur, behoudens het boekingssysteem;
 • –  tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;
 • –  schade aan gebruikte materialen die eigendom zijn van klant;
 • –  kenbare vergissingen en/of kenbare druk-, zet-, type-, of schrijffouten;
 • –  het niet zorgdragen voor de juiste, rechtsgeldige reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of ID-bewijs en eventueel andere benodigde documenten, zoals visa, QR-codes of testbewijzen;
 • –  het niet zorgdragen voor eventuele benodigde noodzakelijke vaccinaties;
 • –  slechte weersomstandigheden die de uitvoering van de reis of onderdelen daarvan verhinderen;
 • –  alle vormen van overmacht.Artikel 16 Verplichtingen deelnemer

Deelnemer is gehouden alle (medische) gegevens en bescheiden, welke Reisorganisator overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct, compleet, veilig, verantwoord en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Reisorganisator te stellen.

De Deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte Deelnemer.

De Deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de Deelnemer niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

De Deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 leden 1 en 2 te voldoen.

Alle vorderingsrechten van de Deelnemer vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Eventueel door Deelnemer verkregen kortingscodes en/of andere gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt of overgedragen.

Deelnemer is verplicht het recht op privacy van andere Deelnemers te waarborgen. Indien Deelnemer bijvoorbeeld groepsfoto’s maakt, dient hij voor publicatie daarvan toestemming te vragen aan andere op de foto zichtbare Deelnemers. Deelnemer dient tevens vertrouwelijk om te gaan met andere Deelnemers aangaande informatie en gegevens die hem tijdens de reis kenbaar zijn geworden.

Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

–  het (laten) controleren of zijn medische gesteldheid en de afwezigheid van aandoeningen het toelaten omdeel te nemen aan de (online) trainingen en trek- en huttentochten;

–  zijn eigen gezondheid en gesteldheid tijdens deelname aan (online) trainingen en trek- en huttentochten.Reisorganisator is nimmer aansprakelijk voor enige letselschade van deelnemers aan haardienstverlening;

–  het gebruik van de training, trek- en huttentochten voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld;

–  het behalen van de door Deelnemer beoogde of gewenste doelstellingen en resultaten;

–  de aanschaf van de benodigde kleding en uitrusting tijdens deelname aan trek- en huttentochten;

–  de aanschaf van een reis- en/of annuleringsverzekering;

–  het zorgdragen voor rechtsgeldige reisdocumenten, zoals paspoort of ID-bewijs en eventueel anderebenodigde documenten, zoals visa, QR-codes of testbewijzen;

–  het zorgdragen voor vereiste vaccinaties;

–  het vervoer naar het startpunt van de trek- en/of huttentocht en het aldaar tijdig aanwezig zijn.Artikel 17 Klachten en toepasselijk recht

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 7 van 8

page8image49516192

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij Reisorganisator.
 2. De communicatiekosten worden door Reisorganisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 3. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de Deelnemer deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Reisorganisator. De klacht dient schriftelijk (per e-mail) te worden gemeld.
 4. Indien achteraf blijkt dat de Deelnemer niet (tijdig) aan de meldingsplicht voldaan heeft en Reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, wordt zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
 5. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Reisorganisator of het boekingskantoor.
 6. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de Deelnemer van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Reisorganisator te worden ingediend.
 7. Indien de Deelnemer de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door Reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de Deelnemer hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Reisorganisator geeft de Deelnemer hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
 8. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan Deelnemer desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (het geschil schriftelijk voorleggen aan een onafhankelijke commissie.
 9. De commissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de commissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 10. Op alle geschillen tussen Reisorganisator en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 11. Deelnemer die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedureheeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis.
 12. Uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waar Reisorganisator is gevestigd, is bevoegd vandeze geschillen kennis te nemen. Daarnaast is de bevoegde rechter in de woonplaats van particuliere Deelnemers eveneens bevoegd tot geschillenbeslechting.

Algemene Voorwaarden Ik Wil Hiken | Reizen Januari 2022 8 van 8